Pierwszego uruchomienia zerowego kotła oraz przeszkolenia użytkownika o sposobie jego obsługi dokonuje Autoryzowany Serwis Firmowy.
Do zakresu czynności objętych Uruchomieniem Zerowym należą:
– sprawdzenie prawidłowości miejsca zainstalowania kotła
– sprawdzenie prawidłowości podłączeń gazowych, elektrycznych, wodnych i spalinowych (w obrębie
urządzenia)
– sprawdzenie zainstalowania zalecanych filtrów,
– uruchomienie kotła oraz regulacja parametrów grzewczych wg wskazań producenta
– sprawdzenie zabezpieczeń
– przeprowadzenie szkolenia użytkownika z zakresu obsługi urządzenia
Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko Autoryzowany Serwis Techniczny. Zanim jednak skontaktujemy się z najbliższym serwisem należy zadbać o odpowiednie przygotowanie instalacji, która musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.
Nie bez powodu w środku karty gwarancyjnej znajdują się potwierdzenia odbioru instalacji

W trakcie uruchomienia, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości montażu, serwisant dokonuje analizy spalin oraz regulacji urządzenia, dostosowując parametry pracy kotła do instalacji c.o. Ważnym elementem wizyty serwisanta jest również poinstruowanie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia.
Dowodem rozpoczęcia okresu gwarancji producenta są wpisy autoryzowanego serwisanta w Karcie Gwarancyjnej potwierdzone pieczątką.